Oppdragsbetingelser

Pr. 01.10.2020
Bli kundePrisliste

1. Oppdraget
Disse oppdragsbetingelsene regulerer Advokatfirmaet Vestor AS sin leveranse av inkassotjenester til oppdragsgiver. Advokatfirmaet Vestor AS omtales heretter som «Inkassator».

2. Etablering av kundeforhold
Oppdragsgiver fyller ut inkassators standard oppdragsavtale og returnerer denne pr. e-post eller brevpost. Oppdragsgiver får mottar deretter e-post fra inkassator med informasjon om hvordan oppdragsgiver signerer avtalen med Bank-ID.

3. Registrering av saker
Når oppdragsgiver har signert oppdragsavtalen med Bank-ID kan inkassator motta saker for
inndrivelse. Oppdragsgiver må minimum registrere fakturanummer, fakturadato, forfallsdato og fakturagrunnlaget. Oppdragsgiver må til enhver tid være beredt på å kunne oversende gjenpart av faktura, purringer og inkassovarsler. Oppdragsgivers kontaktperson anses å ha fullmakt til å motta og kommentere alle relevante opplysninger i den enkelte sak.

4. Starttidspunkt for oppdraget
Av hensyn til inkassators ansvar for overholdelse av frister kan ingen sak anses å være registrert hos inkassator før oppdragsgiver har mottatt bekreftelse fra inkassator om at den enkelte sak er registrert.

5. Inkassators og oppdragsgivers samarbeid
Inkassator skal sammen med oppdragsgiver vurdere om oppdragsgivers egne rutiner bør tilpasses for å sikre hensiktsmessig gjennomføring inkassooppdraget. Oppdragsgivers rutiner må om nødvendig tilpasses slik at inkassooppdraget kan utføres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Oppdragsgiver skal uoppfordret gi opplysninger til inkassator om eventuelle momenter som ikke framgår av mottatt dokumentasjon, men som kan ha betydning for inkassooppdraget. Når oppdragsgiver har registrert den enkelte sak, skal inkassator igangsette og utføre inkassooppdraget i henhold til gjeldende lover, forskrifter, god inkassoskikk, god advokatskikk, oppdragsavtalen og ellers medvirke til at oppdragsgivers interesser ivaretas. Inkassator skal gi melding til oppdragsgiver om mangelfulle eller åpenbart manglende opplysninger og dokumentasjon. Oppdragsgiver skal gå gjennom meldingen så snart den er mottatt og gi tilbakemelding til inkassator om eventuelle feil. Oppdragsgiver skal snarest også gi tilbakemelding på spørsmål og andre forhold som er tatt opp av inkassator. Inkassator vil holde oppdragsgivers kontaktperson orientert om bevegelser i saken.

6. Taushetsplikt
Inkassator har taushetsplikt om opplysninger som vedrører oppdraget og om andre forhold som han har blitt kjent med gjennom samarbeidet med oppdragsgiver. Inkassator skal ikke gi ut slike opplysninger til andre med mindre dette pålagt i.h.h.t. gjeldende lovgivning.  

Inkassator er i.h.h.t. Hvitvaskingsloven pålagt å undersøke og å rapportere til Økokrim om forhold som kan indikere at det foregår hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger, terrorfinansiering mv. I forbindelse med inkassators arbeid vil det bli registrert en del opplysninger om oppdragsgivers virksomhet, eiere, ansatte, kunder og leverandører. Opplysningene lagres i systemet, dels i støttesystemer eller på papir. Denne informasjonen skal ikke brukes til annet enn det som naturlig hører sammen med oppdraget. Personopplysninger skal behandles i tråd med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning.

7. Inkassators salær
Inkassators salær fastsettes etter i henhold til prislisten som følger som vedlegg til oppdragsavtalen. Endring i prislisten skal varsles minimum 1 måned før endringen trer i kraft. Endringer i prislisten vil ikke ha virkning for allerede registrerte inkassosaker. 

8. Klientmidler
Innbetalinger fra skyldnere til inkassator blir satt inn på en separat klientkonto undergitt særlig revisjon og innsyn fra Kredittilsynet og/eller Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Klientmidler vil alltid bli håndtert i.h.h.t. gjeldende bestemmer om hvitvasking. Inkassator har rett til løpende å motregne sitt salær og utlegg i oppdragsgivers tilgodehavende på klientkonto. 

9. Inkassators erstatningsansvar ovenfor oppdragsgiver
Inkassator er et advokatfirma. Advokater er i.h.h.t. domstolsloven § 222 jfr. Advokatforskriften, pålagt å stille sikkerhet på 5 millioner kroner for erstatningsansvar som kan pådras ved utøvelse av virksomheten. Dersom det ikke er inngått avtale om annet, aksepterer oppdragsgiver at det ikke kan gjøres større ansvar gjeldende mot inkassator, inkassators ansatte og styrerepresentanter enn det som fremgår av forannevnte. Inkassator har intet ansvar for feil som skyldes mangelfull informasjon eller dokumentasjon, med mindre inkassator åpenbart burde ha oppdaget manglene. Inkassator har intet ansvar for følgene av forsinkelse dersom oppdragsgiver har innlevert nødvendig dokumentasjon for sent. 

10. Inkassators ansvar for at oppdragsgivers krav mot skyldner foreldes
Oppdragsgiver er innforstått med at den alminnelige foreldelsesfrist er 3 år, jf. Lov om foreldelse § 2. Inkassator skal skriftlig varsle oppdragsgivers kontaktperson om krav som nærmer seg foreldelse. Inkassator har intet ansvar for at et krav foreldes dersom oppdragsgiver unnlater å respondere skriftlig på inkassators forespørsel om rettslige skritt skal iverksettes for å unngå at et krav foreldes. Slikt skriftlig svar må avgis innen den frist som inkassator oppstiller i det enkelte tilfelle, og ellers innen 10 virkedager. Oppdragsgiver er innforstått med at inkassator ikke iverksetter fristavbrytende rettslige skritt uten oppdragsgivers forutgående skriftlige aksept.

11. Oppsigelse av oppdragsavtalen 
Begge parter kan si opp oppdragsavtalen med umiddelbar virkning. Oppsigelse skal alltid være skriftlig. Oppdragsgiver trenger ikke å grunngi oppsigelsen. Inkassator skal grunngi oppsigelsen og har uansett plikt til å ivareta oppdragsgivers interesser på en slik måte at oppdragsgiver ikke påføres unødvendig tap. Hvis det er oppdragsgiver som sier opp oppdragsavtalen blir de saker som er registrert hos inkassator på tidspunktet for oppsigelsen regnet som trukne saker. Uavhengig av hvem av partene som sier opp oppdragsavtalen skal oppdragsgiver dekke utlegg som inkassator har hatt for oppdragsgiver, feks. utlegg for rettsgebyr. Slike utlegg skal ha vært akseptert av oppdragsgiver.

Post- og besøksadresse

Vestor Kapital
Advokatfirmaet Vestor AS
Olaf Helsets vei 5
0694 Oslo

+47 22421100

post@vestorkapital.no

Vi er tilgjengelige på telefon, e-post og chat mandag-fredag 09:00 – 20:00 og lørd. 10:00-16:00.

Send en melding til oss

5 + 6 =