Alminnelige betingelser

Sist oppdatert 01.01.2020

 

 

 1. Oppdraget

Disse oppdragsbetingelsene regulerer Advokatfirmaet Vestor AS v/ avdeling Vestor Kapital sin leveranse av inkassotjenester til oppdragsgiver.

Advokatfirmaet Vestor AS v/ avdeling Vestor Kapital omtales heretter som «Inkassator».

 

 1. Etablering av kundeforhold

Oppdragsgiver fyller ut inkassators standard oppdragsavtale og returnerer denne pr. e-post eller brevpost.

Oppdragsgiver får mottar deretter e-post fra inkassator med informasjon om hvordan oppdragsgiver signerer avtalen med Bank-ID.

 

 1. Registrering av saker

Når oppdragsgiver har signert oppdragsavtalen med Bank-ID kan inkassator motta saker for inndrivelse.

Oppdragsgiver må minimum registrere fakturanummer, fakturadato, forfallsdato og fakturagrunnlaget. Oppdragsgiver må til enhver tid være beredt på å kunne oversende gjenpart av faktura, purringer og inkassovarsler.

Oppdragsgivers kontaktperson anses å ha fullmakt til å motta og kommentere alle relevante opplysninger i den enkelte sak.

 

 1. Starttidspunkt for oppdraget

Av hensyn til inkassators ansvar for overholdelse av frister kan ingen sak anses å være registrert hos inkassator før oppdragsgiver har mottatt bekreftelse fra inkassator på at den enkelte sak er registrert.

 

 1. Inkassators og oppdragsgivers samarbeid

Inkassator skal sammen med oppdragsgiver vurdere om oppdragsgivers egne rutiner bør tilpasses for å sikre en mest mulig hensiktsmessig gjennomføring inkassooppdraget. Oppdragsgivers rutiner må om nødvendig tilpasses slik at inkassooppdraget kan utføres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Oppdragsgiver skal uoppfordret gi opplysninger til inkassator om eventuelle momenter som ikke framgår av mottatt dokumentasjon, men som kan ha betydning for inkassooppdraget.

Når oppdragsgiver har registrert den enkelte sak, skal inkassator igangsette og utføre inkassooppdraget i henhold til gjeldende lover, forskrifter, god inkassoskikk, god advokatskikk, oppdragsavtalen og ellers medvirke til at oppdragsgivers interesser ivaretas.

Inkassator skal gi melding til oppdragsgiver om mangelfulle eller åpenbart manglende opplysninger og dokumentasjon.

Oppdragsgiver skal gå gjennom meldingen så snart den er mottatt og gi tilbakemelding til inkassator om eventuelle feil. Oppdragsgiver skal snarest også gi tilbakemelding på spørsmål og andre forhold som er tatt opp av inkassator.

Inkassator vil holde løpende kontakt med oppdragsgivers kontaktperson. Dette innebærer blant annet at oppdragsgiver vil bli holdt orientert om alle bevegelser i saken, motta kopi av korrespondanse mv.

 

 1. Taushetsplikt

Inkassator har taushetsplikt om opplysninger vedrørende oppdraget og andre forhold som han har blitt kjent med gjennom samarbeidet. Inkassator skal ikke gi ut slike opplysninger til andre med mindre dette pålagt i.h.h.t. gjeldende lov.

Inkassator er i.h.h.t. Hvitvaskingsloven pålagt å undersøke og rapportere til Økokrim om forhold som kan indikere at det foregår hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger, terrorfinansiering mv.                         

I forbindelse med inkassators arbeid vil det bli registrert en del opplysninger om oppdragsgivers virksomhet, eiere, ansatte, kunder og leverandører. Opplysningene lagres i systemet, dels i støttesystemer eller på papir. Denne informasjonen skal ikke brukes til annet enn det som naturlig hører sammen med oppdraget.

Personopplysninger skal behandles i tråd med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning.

 

 1. Inkassators salær

Inkassators salær fastsettes etter i henhold til gjeldende prisliste som følger som vedlegg til oppdragsavtalen.

Endring i prislisten skal varsles minimum 1 måned før endringen trer i kraft.

 

 1. Klientmidler

Innbetalt oppgjør fra skyldnerne blir satt inn på en separat klientkonto undergitt særlig revisjon og innsyn fra Kredittilsynet og/eller Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Klientmidler vil alltid bli håndtert i.h.h.t. gjeldende bestemmer om hvitvasking.

Inkassator har rett til løpende å motregne sitt salær og utlegg i oppdragsgivers tilgodehavende på klientkonto.

 

 1. Inkassators erstatningsansvar ovenfor oppdragsgiver

Inkassator er et advokatfirma. Advokater er i.h.h.t. domstolsloven § 222 jfr. Advokatforskriften, pålagt å stille sikkerhet på 5 millioner kroner for erstatningsansvar som pådras ved utøvelse av virksomheten, dog er ansvaret begrenset til 2 millioner kroner pr. skadetilfelle. Dersom det ikke er inngått avtale om annet, aksepterer oppdragsgiver at det ikke kan gjøres større ansvar gjeldende mot inkassator enn det som fremgår av forannevnte.

Inkassator har intet ansvar for feil som skyldes mangelfull informasjon eller dokumentasjon, med mindre inkassator åpenbart burde ha oppdaget manglene. Inkassator har intet ansvar for følgene av forsinkelse dersom oppdragsgiver har innlevert nødvendig dokumentasjon for sent.

10. Inkassators ansvar for at oppdragsgivers krav mot skyldner foreldes

Oppdragsgiver er inneforstått med at den alminnelige foreldelsesfrist er 3 år, jf. Lov om foreldelse § 2. Fristen starter å løpe den dag oppdragsgiver tidligst kunne kreve oppfyllelse (betaling) fra skyldner. Inkassator har intet ansvar for at oppdragsgivers krav foreldes dersom oppdragsgiver har unnlatt å gi inkassator skriftlig meddelelse om at rettslige skritt skal iverksettes, eksempelvis at begjæring om utlegg skal iverksettes, senest 2 år og 9 måneder fra den dag oppdragsgiver tidligst kunne kreve oppfyllelse (betaling) fra skylder.

 

 1. Avslutning av oppdraget og oppsigelse

Avtaleforholdet kan på ethvert tidspunkt sies opp av hver av partene. Oppsigelse skal alltid være skriftlig. Dersom inkassator ønsker å si opp avtalen, skal dette grunngis skriftlig. Inkassator har uansett plikt til å ivareta oppdragsgivers interesser på en slik måte at oppdragsgiver ikke påføres unødvendig tap. Oppdragsgiver trenger ikke å meddele noen grunn for å si opp oppdraget. Ved oppsigelse av avtalen er oppdragsgiver forpliktet til å dekke kostnader pådratt i sakene samt inkassators opptjente salær.

Post- og besøksadresse

Vestor Kapital
Advokatfirmaet Vestor AS
Olaf Helsets vei 5
0694 Oslo

+47 22421100

post@vestorkapital.no

Vi er tilgjengelige på telefon, e-post og chat mandag-fredag 09:00 – 20:00 og lørd.10:00-16:00.

  Send en melding til oss