Oppdragsbetingelser

Sist oppdatert 01.01.2019

 

 

1. Oppdraget:

Disse oppdragsbetingelsene regulerer Vestor Kapital v/ Advokatfirmaet Vestor AS sin leveranse av inkassotjenester ovenfor kunden. Heretter omtales Vestor Kapital v/ Advokatfirmaet Vestor AS som «Inkassator».

2. Registrering av kunden:

Kunden signerer inkassators standard oppdragsavtale og returnerer denne i utfylt stand. Kopi av godkjent legitimasjon for den som signerer sendes inn sammen med oppdragsavtalen. Alternativt signerer kunde med BankID. Inkassator foretar kundekontroll i henhold til Lov om Hvitvasking.

3. Registrering av saker:

Når kunden har returnert oppdragsavtalen kan inkassator motta saker for inndrivelse. Kunden må minimum registrere fakturagrunnlaget. Videre må kunden til enhver tid være beredt på å kunne oversende gjenpart av faktura, purringer og inkassovarsler. Kundens kontaktperson anses å ha fullmakt til å motta og kommentere alle relevante opplysninger i den enkelte sak.

4. Starttidspunkt for oppdraget:

Av hensyn til inkassators ansvar for overholdelse av frister anses ikke inkassator å ha påtatt seg inkassooppdraget før signert oppdragsbekreftelse er mottatt. Ingen sak skal anses å være registrert hos inkassator før kunden har mottatt bekreftelse fra inkassator på at den enkelte sak er registrert.

5. Inkassators og kundens samarbeid:

Inkassator skal sammen med kunden vurdere om kundens egne rutiner bør tilpasses for å sikre en mest mulig hensiktsmessig gjennomføring inkassotjenestene. Kundens rutiner må om nødvendig tilpasses slik at oppdragene kan utføres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Kunden skal gi opplysninger om eventuelle momenter som ikke framgår av mottatt dokumentasjon, men som kan ha betydning for oppdraget. Når kunden har registrert den enkelte sak, skal inkassator igangsette og utføre oppdragene i henhold til gjeldende lover, forskrifter, god inkassoskikk, god advokatskikk, oppdragsavtalen og ellers medvirke til at kundens interesser ivaretas. Inkassator skal gi melding til kunden om mangelfulle eller åpenbart manglende opplysninger og dokumentasjon. Kunden skal gå gjennom meldingen så snart den er mottatt og gi tilbakemelding til inkassator om eventuelle feil. Kunden skal snarest også gi tilbakemelding på spørsmål og andre forhold som er tatt opp av inkassator. Inkassator vil holde løpende kontakt med kundens kontaktperson. Dette innebærer blant annet at kunden vil bli holdt orientert om alle bevegelser i saken ved å logge seg på vår kundeportal. Der vil all informasjon om alle saker være tigjengelig for kunden.

6. Taushetsplikt:

Inkassator har taushetsplikt om opplysninger vedrørende oppdraget og andre forhold som er gjort kjent gjennom samarbeidet. Inkassator skal ikke gi ut slike opplysninger til andre med mindre det er pålagt iht gjeldende lov og forskrifter. Inkassator er iht Hvitvaskingsloven pålagt å undersøke og rapportere til Økokrim om forhold som kan indikere at det foregår hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger. I forbindelse med inkassators arbeid vil det bli registrert en del opplysninger om kundens virksomhet, eiere, ansatte, kunder og leverandører. Opplysningene lagres i systemet, dels i støttesystemer eller på papir. Denne informasjonen skal ikke brukes til annet enn det som naturlig hører sammen med oppdraget. Personopplysninger skal behandles i tråd med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning.

7. Honorering:

Inkassator sitt honorar fastsettes i henhold til gjeldende prisliste som følger som vedlegg til oppdragsavtalen. Endring i prislisten skal varsles minimum 3 måneder før endringen trer i kraft.

8. Klientmidler:

Innbetalt oppgjør fra skyldnerne blir satt inn på en separat klientkonto undergitt særlig revisjon og innsyn fra Kredittilsynet og fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Klientmidler vil alltid bli håndtert i.h.h.t. gjeldende bestemmer om hvitvasking. Inkassator har rett til løpende å motregne sitt honorarkrav og utlegg i kundens tilgodehavende på klientkonto.

9. Inkassators erstatningsansvar ovenfor kunden:

Inkassator er et advokatfirma. Advokater er i.h.h.t. Domstolsloven § 222 jfr. Advokatforskriften, pålagt å stille sikkerhet på 5 millioner kroner for erstatningsansvar som pådras ved utøvelse av virksomheten, dog er ansvaret begrenset til 2 millioner kroner pr. skadetilfelle. Dersom det ikke er inngått avtale om annet, aksepterer kunden at det ikke i noe tilfelle kan gjøres større ansvar gjeldende mot inkassator, eller inkassators ansatte, enn 2 millioner kroner per skadetilfelle.

Inkassator har intet ansvar for feil som skyldes mangelfull informasjon eller dokumentasjon, med mindre inkassator åpenbart burde ha oppdaget manglene. Inkassator har intet ansvar for følgene av forsinkelse dersom kunden har innlevert nødvendig dokumentasjon for sent.

10. Avslutning av oppdraget og oppsigelse:

Avtaleforholdet kan på ethvert tidspunkt sies opp av hver av partene. Oppsigelse skal alltid være skriftlig. Dersom inkassator ønsker å si opp avtalen, skal dette grunngis skriftlig. Inkassator har uansett plikt til å ivareta oppdragsgivers interesser på en slik måte at oppdragsgiver ikke påføres unødvendig tap. Kunden trenger ikke å meddele noen grunn for å si opp oppdraget.

Post- og besøksadresse

Vestor Kapital
Advokatfirmaet Vestor AS
Olaf Helsets vei 5
0694 Oslo

+47 22421100

post@vestorkapital.no

Vi er tilgjengelige på telefon, e-post og chat mandag-fredag 09:00 – 20:00 og lørd.10:00-16:00.

    Send en melding til oss